تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
سطح 2 
1384 
فقه و اصول  
قم  
17.00