مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:سهیل بهرام نسب
شهرت:بهرام نسب
نخصص ها:فقه و اصول ، روانشناسی ، تبلیغ

زندگی نامه

تقصیر *