سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج ) عج )  
مدرّس سطح  
1392/03/14 
ادامه دارد 
رسائل و مکاسب